Tillsammans gör vi samhällets vägarbeten säkrare

Gör trafiklösningar vid byggen, väg- fjärrvärme- & VA-arbeten. trafikanordningsplan, trafikföringsplan, APD-plan, ElPortal- kran- schakttillstånd

Uppdragsförfrågan - kontaktformulär

Namn E-post Meddelande (Ange inte personuppgifter) Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in
Enströms Trafiklösningar i Sverige AB
enstroms-trafiklosningar.se
Innehar F-skattsedel

Kontor/postadress: Skördegatan3 ,724 66 Västerås

0707661255

enstroms.taplaner@outlook.com

Mån-Fre: Endast på beställning
Lör-Sön: Endast på beställning

Till er tjänst

Till er tjänst.
Enströms Trafiklösningar är den TA-konsult som hjälper dig
och gör processen kort till en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).
Du får hjälp med att uppfylla gällande regelverk och erhåller säkra trafiklösningar i alla trafiksituationer och arbetsplatser.

Trafikanordningsplaner
(TA-planer)

Skiss/ritningen ger tydlig visualisering, översikt, grad av framkomlighet vid vägarbetet och hur det ska märkas och skyltas upp. Trafikanordningsplaner framställs till (bygg)entreprenörer, kommuner, Trafikverket, restauranger med tillfälliga uteplatser på allmän platsmark, andra företag och föreningar.
Trafikanordningsplaner förekommer exempelvis vid:
-Servicearbete vid väg
-Husbyggen
-Fräsning/Asfaltering av gata/väg
-Schaktning och nedläggning av fjärrvärmerör
-Schaktning och nedläggning av VA-rör
-Schaktning och nedläggning av elkablar i mark
-Arbeten i befintliga brunnar i gatan
-Sprängning, kan påverka allmän trafik och spårtrafik
-Kran och liftuppställningar
-Trafikvakter reglerar bäst varierande trafikflöden
-Vid tillfälliga stopp av trafiken används Vakt/TMA/eller nu tillfälligt på trafikverkets väg, mekaniserad bom vid sprängning!
-Hiss och bodetableringar
-Evenemang och så vidare...

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter
(LTF-tillstånd)

Skiss/ritningen ger tydlig visualisering, översikt hur det ska märkas och skyltas upp och anger sträckan. Komplement till TA-planen. Förekommer tillfälligt exempelvis:
-Stoppförbud
-Enkelriktat
-Ändring av hastighetsbegränsning

Trafikföringsplaner
(TF-planer)

Skiss/ritningen ger tydlig visualisering, scenarioplanering om hur trafiken kan ändras, ofta i etapper. Ofta tillfälliga ändringar i antal körfält i olika riktningar och prioritering av trafikflöden. En trafikföringsplan kan vara med i en förstudie. Exempelvis ny sträckning för lokaltrafiken(buss). Utvärderas ofta tillsammans med beställare (kommun/trafikverket) och entreprenör (byggherre/underentreprenör).

Trafikföringsplanen kan utgöra diskussionsunderlag för att samråda med bussentreprenörer, brandkår, polis, trafikljusoperatörer, avfallshantering, snöröjning etc. Tillsammans kan den bästa möjliga trafiklösningen för samhället utformas. Projektet kan därefter erhålla beslut i consensus om det är flera byggherrar inblandade. Exempelvis vid byggande av ett nytt bostadsområde. Arbetet med trafikanordningsplaner (TA-planer) har då bra underlag till att göra alla intressenter nöjda.

Arbetsplatsdispositionsplan
(APD-planer)

Skiss/ritningen ger tydlig visualisering, ger information om arbetsplatsen. Möjliggör alternativ på hur placering av exempelvis förbindelseleder, lyftanordningar med svängradier, materialintag, fältverkstäder, personalutrymmen, kontor kan utplaceras. Redovisning av placering av första hjälpen, återsamlingsplatser, ledningar för el, vatten och annat som är relevant.

Körspårsanalyser
Körspårsmallar

Skiss/ritningen ger tydlig visualisering, ger information om det är möjligt att framföra ett visst fordon, ofta med släp med olika egenskaper i svängradie beroende på infallsvinkeln i en angiven kurva/sväng/korsning/vändplan.

Tillståndshandläggning

Uppdragsgivare kan ålägga Enströms Trafiklösningar att agera ombud med att administrera och utföra ansökningar till Väghållare (kommun/trafikverket) och markupplåtelse hos Polisen. Polistillstånd för:
-Schakttillstånd
-Krantillstånd
-Byggetablering
-Arbetsbod
-Byggställning
-Byggsäck
-Container
-Lift
-Inhängnat arbetsområde
-Annat
Ansökningar kan exempelvis utföras i ISY-case, Panorama, Rosywebb, FIFA, polisens hemsida.
Enströms Trafiklösningar kan bistå med bevakning av slutdatum och meddelar uppdragsgivaren som ger beslut om förlängning eller avslut av godkänt tillstånd, via telefon/sms/e-post. Uppdragsgivaren erhåller alltid en bekräftelse via e-post, även schakttillstånd.

Klivet var inte givet att starta Enströms Trafiklösningar

Branscherfarenhet sedan oktober 2013

Jag har många att tacka inom trafiksäkerhetsbranschen.
Ingen nämnd och ingen glömd.

En liten viktig bricka i säkert arbete på väg.


Anställd nr1

Emil Enström


Kärleken övervinner allt
Amor vincit omnia


Kämpa på så kommer du att vinna
Vincit qui Patitur


Lycklig den, som hjälper alla han kan
Beatus, qui prodest, quibus potest


© Copyright 2021

Enströms Trafiklösningar i Sverige AB

All Rights ReservedBehandling av personuppgifter , GDPR

Enströms Trafiklösningar i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och behandlar dessa i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att behandling bara får ske för vissa uttryckligt angivna ändamål, att du som registrerad har ett antal rättigheter samt att Enströms Trafiklösningar i Sverige AB säkerställer skydd för dina personuppgifter. För mer information, gå in på enstroms-trafiklosningar.se/INTEGRITETSPOLICY.
Emil Enström

Enströms Trafiklösningar i Sverige AB

Enströms Trafiklösningar i Sverige ABs integritetspolicy

Allmänt För Enströms Trafiklösningar i Sverige AB är din personliga integritet mycket viktig. Målet är att du ska känna dig trygg när dina personuppgifter behandlas. I rollen som personuppgiftsansvarig tillämpas lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde Denna Integritetspolicy gäller Enströms Trafiklösningar i Sverige AB, för all användning av personuppgifter inom ramen för verksamheten i förhållande till dig som kund, kontaktperson hos kund eller som i övrigt har anmält intresse för tjänster tillhandahållna av Enströms Trafiklösningar i Sverige AB.

Insamlade personuppgifter Den information Enströms Trafiklösningar i Sverige AB samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår avtal med Enströms Trafiklösningar i Sverige AB samt vid användning av företagets tjänster. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter, order- och betaluppgifter och information om hur du använder företagets tjänster.

För att förbättra våra webb- och apptjänster använder vi även cookies som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår fullständiga cookie-policy på loopias webbplats, loopia.se.
Microsofts programvaror används och kan innebära att uppgifterna i de programmen förs över till ett tredjeland (land utanför EU). Se deras policy på microsoft.se

Vår användning och delning Enströms Trafiklösningar använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

- Administration och fullgörande av avtal,
- Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam,
- Fastställande och försvarande av rättsliga anspråk, och
- Metod- och affärsutveckling.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som det är nödvändigt.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade.

Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att påpeka detta och be om rättelse . Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i den fullständiga policyn på loopia.se

Kontaktuppgifter Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du kontakta oss på följande sätt: enstroms.taplaner@outlook.com